Čo ponúkame

zaoberáme sa výrobou plastových nádrží, žúmp a šácht


Technické údaje

Vstupný materiál je uskladňovaný v zmysle primeranosti a vhodnosti na paletách a v obaloch od výrobcu vstupného plastu bez výrazného vplyvu UV žiarenia a prudkej zmeny teploty.

Materiál je delený a opracovávaný primeranými strojno-technickými prostriedkami na to určenými. Delenie je realizované len povolenými postupmi na to určenými.

Spájanie materiálov vykonávame zváraním PP - zváračkami.

Nádrže po vyrobení sú označené identifikačným číslom výrobku, menom výrobcu, dátumom výroby a identifikačným číslom výrobku podľa jeho výrobnej šarže vstupného materiálu. Iné označovanie je plne v kompetencii výrobcu a jeho postupu nakladania s informáciami o výrobku v súlade s ISO normami..

Nádrže sú pred ich expedovaním riadne kontrolované a až po komplexnej kontrole budú distribuované konečnému spotrebiteľovi.

Nádrže je možné osadiť a zaťažiť len v súlade s posudkom a s technickými požiadavkami výrobcu. Iná aplikácia nádrží ako je popísané v posudku je nad rámec záručných a technických podmienok aplikácie nádrže.

Nádrže sa nesmú skladovať na sebe a nesmú sa prepravovať na sebe. Dodatočné priťaženie nádrží nad rámec tohto posudku môže viesť k deformácii celej nádrže a jej znehodnoteniu.

Zabudovať nádrže je možné len v súlade s návodom. Aplikácia nádrží mimo postupu v návode je možné len na vlastnú zodpovednosť. Takáto aplikácia je dôvodom na stratu záručných podmienok.

Konštrukcia nádrží je prispôsobená na skladovanie vody, aj znečistenej vody.

Skladovanie iných kvapalín je nutné konzultovať s výrobcom nádrže. Všeobecne sa skladovanie chemických a nebezpečných látok neodporúča.

Výstuže na všetkých nádržiach sú široké 10cm. Vzdialené sú od seba 50cm v horizontálnom aj vertikálnom smere. Výstuže sú realizované štandardne z vnútornej strany - vtedy sú výstuže tak isto dlhé ako steny a ešte sa z vnútra privárajú na každej strane o platne. Podľa potreby zákazníka na hranatej žumpe môžu byť aj zvonku - vtedy sú kratšie a z každej strany o 4cm (aby bolo miesto na zvar) v mieste napojenia na stenu.

Na stojatých valcových nádržiach od priemeru 2m a výšky 2m je zvonku dodatočne realizovaný stužujúci prstenec, ktorý zvyšuje celkovú stabilitu nádrže a zabezpečuje lepšiu odolnosť nádrže voči zaťaženiu. U menších nádrží ako 2,0m sa prstenec nenavrhuje.

Poklop je vystužený dvoma výstužami, aby bol pochôdzný. Lem každého polkopu je z hrúbky materiálu 6mm. Komín má štandardne priemer 60cm a výšku 25cm.

Technické podmienky pre osadenie polypropylénových plastových nádrží a žúmp do terénu

Osadeniu a zásypu týchto prvkov je potrebné venovať značnú pozornosť. Pri nedodržaní správneho spôsobu osadenia môže dôjsť k vytlačeniu prvkov nahor, prípadne k deformácii plášťa, alebo celkovému zborteniu pri používaní, alebo pri betonáži. Pri manipulácii s výrobkom je potrebné vyvarovať sa prudkých nárazov a vysokým teplotám nad 50 stupňov celzia. Pri manipulácii za nízkych teplôt dbať na zvýšenú opatrnosť, výrobok je krehký ak teploty klesajú výrazne pod bod mrazu .

Podmienky osadenia bez ďalšieho statického zabezpečenia:

Neprítomnosť výskytu podzemnej vody, taktiež väčšieho množstva povrchovej vody v prípade nepriepustného podložia . Neprítomnosť vysokého statického zaťaženia nadložných vrstiev (nádrže nie sú vhodné na osadenie do komunikácii a ciest bez dodatočného statického zabezpečenia.

Postup pri osadení nádrže - 8mm hrúbkou materiálu:

  • Vykopeme stavebnú jamu. Rozmer výkopu je daný veľkosťou výrobku . Výkop bude minimálne o 90 cm väčší po celom obvode.
  • Na dno výkopu urobíme štrkopieskové lôžko hrúbky 15 - 20cm, prípadne betónovú základovú dosku, z ohľadom na únosnosť podkladovej zeminy a hmotnosť plnej nádrže či šachty, s rovinnosťou 5mm/m, s mierou zhutnenia podkladu Edef=30MPa. Pod samotnú nádrž odporúčame osadiť pieskové lôžko na lepšie dosiahnutie rovnomerného zaťaženia zeminy na dno nádrže. Konštrukcia lôžka sa môže zmeniť v dôsledku neočakávaných geologických pomerov (napr. ak je nádrž aplikovaná v štrkovitej či pieščitej zemine je možné vynechať štrkové či pieskové lôžko).
  • Nádrž napustíme vodou do 1/3 a postupne do polovice prisypeme, pričom zeminu je nutné hutniť pomocou hutniacej vibračnej dosky o hmotnosti 200kg. Následne nádrž napustíme do plna a zasypeme na celú výšku s postupným hutnením vrstiev zeminy nie vyšších ako 300mm. Zeminu je možné použiť pôvodnú pokiaľ nie je táto silne zamočená, alebo znečistená chemickými látkami povahy nebezpečné látky. V takom prípade je nutné nahradiť zeminu poškodenú či zamočenú zeminou suchou resp. vlhkou.
  • Realizujeme zasypanie nádrže nad úroveň jej hornej hrany podľa požiadaviek projektu. Výška zásypu by nemala prekročiť 500mm. Po povrchu nehutníme v priestore bezprostredne nad nádržou.
  • V prípade ak násyp nad stropom je vyšší ako 50cm, alebo bude nádrž osadená v zaťažovanej ploche (chodníky, cesty, parkoviská)je nutné realizovať stropnú dosku ako armovanú železobetónovú o hrúbke 200mm. Pred jej betonážou realizujeme podopretie stropu min v 1/3 a 2/3 od okraja nádrže. Armovanie je nutné výstužou pri spodnom povrchu priemeru 10mm po cca. 175mm v oboch smeroch. Detaily armovania spracuje statik podľa veľkosti zaťaženia a požiadaviek projektu.
  • Po usadnutí výkopu urobíme úpravy terénu okolo objektu. Izolácie je nutné realizovať podľa uváženia a terénnych podmienok.
  • Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu osôb do nádrže pokiaľ nie je vykonaná komplet betonáž a betón nedosiahol dostatočnú pevnosť.

1. Pri obsypávaní nádrže, sa voda musí napúšťať zarovno s obsypom po vrstvách a zhutňovať. Ako obsyp nádrže použite štrk jemnej frakcie 4/8 - 8/16, ktorý nezadržuje vodu. Nádrž sa zasype štrkom do výšky ¾ revízneho vstupu, zvyšok sa môže dosypať zeminou. Terén by sa však nemal navýšiť o viac, ako je úroveň poklopu a zároveň musí byť nádrž zasypaná rovnomerne po celej ploche.
2. Pri osadení nádrže vo svahu je nutné zachovať výšku zásypu v oblasti revízneho vstupu tým, že sa stúpanie svahu dorovná ľahčeným materiálom (napr. tvrdený polystyrén). Týmto spôsobom docielite, že v miestach, kde terén prekročí výšku revízneho vstupu, pridaním polystyrénu avytvorením jeho stúpania nedôjde k preťaženiu nádrže. Pri osadení nádrže vo svahu je pravdepodobnosť zvýšeného prietokuvody z prívalových dažďov, pohybom a zosúvaniu pôdy. Nádrž sa zabezpečí vytvorením podzemných oporných múrov proti zosúvaniu pôdy.
Na suché ílové podložie, miesta s možným povrchovým prietokom prívalovej vody:
1. Postup je obdobný ako pri osadení pre suché podložie. Pri podloží kde sa nachádza ílovitá zem je potrebné vytvoriť drenáž, vyústenú do trativodu (tzn. vsakovacia jama z geotextílie - kameňa- štrku), ktorý by mal byť pod úrovňou dna nádrže aby dochádzalo k vstrebávaniu vody, ktorú by inak ílová zem neprepustila a voda by sa mohla hromadiť v časti dna nádrže, čo by mohlo pri jej vyprázdnenom obsahu spôsobiť deformáciu dna nádrže, prípadne nádrž poškodiť. Toto obdobne platí aj pri inom druhu podložia, pokiaľ je nádrž osadená vo svahu alebo je pravdepodobnosť zvýšeného prietoku vody z prívalových dažďov.

Obetónovanie alebo iné statické zabezpečenie nádrže je nutné v prípade ak:

1. Hladina podzemnej vody môže vystúpiť nad dno osadenej nádrže.

2. Hladina vody môže vystúpiť nad dno osadenej nádrže vplyvom veľkého množstva povrchovej vody v prípade nepriepustného, alebo málo priepustného podložia.

3. Pri veľkom statickom zaťažení (osadenie v prejazdných plochách, v blízkosti základov objektov, cestných komunikácii, v prípadoch veľkej hĺbky osadenia a pod.)

Obetónovanie nádrže, pokiaľ je stavebná jama veľká, môžeme urobiť tak, že po obvode nádrže vo vzdialenosti cca 150 mm sa obopne oceľová (KARI) sieť, na ktorej je prichytená PE fólia. Nádrž osadíme a plne napustíme vodou. Medzi nádrž a sieť z PE fóliou, postupne po vrstvách lejeme betón (max. 1m/deň), a z vonkajšej strany prisypávame zeminou . Pri veľkej záťaži na strop je nutné urobiť betónovú roznášaciu stropnú dosku a to z pevnej časti výkopu na pevnú časť. Prevedenie je nutné, podľa zaťaženia, konzultovať s projektantom!

Prítomnosť spodnej vody je potrebné oznámiť pri objednávke výroby.

Povinnosti prevádzkovateľa:

1.Prevádzkovateľ je povinný zamedziť, pokiaľ nie je konštrukcia obetónovaná, prejazdu vozidiel cez priestor osadenia, a minimálne dva metre od jeho okraja !

Skladovanie

v prípade dlhšieho skladovania pred osadením má byť konštrukcia chránená pred priamym slnečným žiarením a postavená na pevnej rovnej ploche, aby nedochádzalo k deformácii.

Postup pri osadení nádrže - 6mm hrúbkou materiálu:

1. Pre osadenie nádrže je nutné vykopať stavebnú jamu, z každej strany širšiu o min. 20cm.

2. Potom môžete previesť armovacie práce pre betonáž platne, ktorá tvorí stabilný základ pre umiestnenie nádrže. Platňa sa zvolí podľa rozmerov podstavy nádrže, avšak s hrúbkou najmenej 15cm. Následne sa platňa zaleje betónom a zrovná sa jeho povrch.

3. Po stvrdnutí platne, sa nádrž spustí ručne na lanách. Pokiaľ však už samotná nádrž úchytypotrebné pre jej spustenie má, je možné nádrž osadiť pomocou ťažkej techniky. Po osadení sa napojí potrubie z objektu k nátrubku nádrže.

Osadenie samotnej nádrže:

Suché podložie s dobrou absorpciou vody:

Hlbšie pod terén - s použitím nadstavca revízneho vstupu, osadenie pri prejazde vozidiel:

1. Postup je obdobný ako pri osadení pre suché podložie. Nádrže sú dimenzované pre zaťaženie zodpovedajúce hmotnosti zásypu do výšky revízneho vstupu nádrže.

2. Pri použití nadstavca výšky max do 40cm, sa od miesta vyústenia revízneho komína z nádrže po celej jej ploche rozloží polystyrén alebo iný ľahčený materiál o výške pridaného nadstavca tak, aby zásyp nad polystyrénom neprekročil výšku revízneho vstupu.

3. Pri použití nadstavca revízneho vstupu výšky nad 40cm, alebo pri prejazde vozidiel sa od vyústenia revízneho vstupu z nádrže umiestni samonosná železobetónová unášacia platňa, ktorá presahuje rozmery nádrže minimálne o 30cm z každej strany.

S výskytom spodnej vody:

1. Nádrž je potrebné obetónovať.

2. Nádrž napustite vodou a obetónujte celú najmenej 30cm nad úrovňou hladiny spodnej vody.

3. Nádrž musí ostať napustená vodou, a to až do úplného vytvrdnutia betónu.

4. Pri výskyte spodnej vody v podloží, pri betonáži základovej dosky a pri obetónovaní nádrže, sa voda musí až do úplného vytvrdnutia betónu neustále odčerpávať.

UPOZORNENIE!

K obsypu nesmiete pridať stavebný odpad a ani ostré kamene, ktoré by mohli nádrž poškodiť. Nádrž musí zostať napustená vodou, a to až do usadnutia obsypu - najmenej 2 mesiace. Pokiaľ ide o žumpu, ktorú je potrebné využívať ihneď, napustí sa do ¾ jej objemu (môže sa využiť iba ¼ nádrže - to znamená, že odčerpať sa môže ¼ až do úplného usadnutia obsypu.) Pri manipulácií a osadení nádrže v zimnom období zvýšte pozornosť a taktiež sa uistite, že je nádrž osadená v dostatočnej hĺbke proti zamrznutiu vody. Vplyvom nízkych teplôt sa materiál stáva krehkým, čo pri neopatrnej manipulácií môže spôsobiť prasknutie nádrže. Ku kontrole nádrže, prípadne prístupu do vnútorného priestoru nádrže, slúži revízny vstup, uzavretý pochôdznym (nie prejazdným!) plastovým poklopom. Z bezpečnostných dôvodov je vstup do nádrže prísne zakázaný, oprávnený na vstup do nádrže je v krajnom prípade len predávajúci.

Poznámka: Na betonáž sa odporúča použiť správne pomery miešania pri výrobe betónu.


Zásady predávajúceho:

Aby sa zabránilo preplneniu nádrže, je nutné pravidelne kontrolovať výšku hladiny, ktorá nemôže prekročiť spodný okraj vtokového potrubia. V prípade ak nádrž slúži ako zberný zásobník vody, je potrebné ju napojiť na prepadové potrubie, ktoré vyúsťuje do drenážnej jamy, aby v prípade prívalových dažďov nedošlo k preplneniu nádrže. Samonosné nádrže nie sú staticky dimenzované pre dodatočné zaťaženie (napr. stavby, prejazd vozidiel). Plastový poklop slúži ako kryt nádrže v zabezpečenom priestore. Pokiaľ sa nádrž nachádza v priestore dosahu neoprávnených osôb vrátane detí, nádrž by mala byť opatrená uzamykateľným poklopom. V žiadnom prípade nepoužívajte úplne neobsypanú nádrž. Jednotlivé úkony osadenia vykonajte podľa času im zodpovedajúcemu, na základe ich postupu osadenia.

Viac informácií poskytneme telefonicky.