Osadenie vodomernej/studňovej šachty:

Vodomerná/studňová šachta má valcový alebo hranatý tvar a je navrhnutá samonosnou konštrukciou. To znamená, že nie je potrebné obetónovať . Šachta je vodotesná a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 6 mm a 8 mm. Pre prístup slúži revízny komín o priemere 60 cm štandardnou výškou 25 cm, za príplatok až do 50cm výšky. 

Vykope sa stavebná jama, ktorá je minimálne o 40cm väčšia ako je rozmer vodomernej/studňovej šachty. Pri vykopaní sa pripraví štrkopieskové lôžko. Na obsypanie sa použije štrk jemnej frakcie 4/8 - 8 / 16. Vrchná časť šachty sa tiež obsype štrkom do ¾ výšky revízneho komína. Zvyšok sa dosype zeminou. Prípade s nestabilným podložím ( spodné vody ) na zhutnené štrkopieskové lôžko sa vykonáva betonáž podkladového betónu s hrúbkou min. 100 mm vystužený železnou armovacou sieťou, betón musí byť vyrovnaný. Šachta sa osadí na základovú dosku a postupne sa bude okolo betónovať suchým alebo stavebným betónom ( ručne a nehutniť ), aby nedošlo k  deformácii. Betonážou postupujeme až 20cm nad úroveň spodnej vody. Pri manipulácii s výrobkom za nízkych teplôt dbať na zvýšenú opatrnosť, výrobok je krehký ak teploty klesajú výrazne pod bod mrazu. Záručná doba je 24 mesiacov po odovzdaní odberateľovi . Pri osádzaní šachty, musí byť každý úkon fotografický zaznamenaný a uschovaný počas záručnej doby .