Osadenie vodomernej/studňovej šachty:

Vodomerná/studňová šachta má valcový alebo hranatý tvar a je navrhnutá samonosnou konštrukciou, to znamená že nie je ju potrebné obetónovať . Šachta je vodotesná a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 6 mm. Pre prístup slúži revízny komín o priemere 60 cm štandardnou výškou 25 cm ,za príplatok až do 50cm výšky.                                        Vykope sa stavebná jama, ktorá je minimálne o 40mm väčšia ako je rozmer vodomernej/studňovej šachty. Pri vykopaní sa pripraví štrkopieskové lôžko. Na obsypanie sa použije štrk jemnej frakcie 4/8 - 8 / 16.Vrchná časť platne sa tiež obsype štrkom do ¾ výšky revízneho komína. Zvyšok sa dosype zeminou. V prípade nestabilného podložia ( spodné vody ) na zhutnené štrkopieskové lôžko sa vykonáva betonáž podkladového betónu s hrúbkou min. 100 mm vystužený železnou armovacou sieťou, betón musí byť vyrovnaný. Šachta sa osadí na základovú dosku a postupne sa bude okolo betónovať suchým alebo stavebným betónom ( ručne a nehutniť ) aby nedošlo deformácii. Betonážou postupujeme až 20cm nad úroveň spodnej vody.