Technické podmienky pre osadenie polypropylénových plastových nádrží a žúmp  do terénu:

 Žumpa /nádrž má valcový alebo hranatý tvar a je navrhnutá samonosnou konštrukciou, to znamená, že nie je ju potrebné obetónovať . Žumpa /nádrž je vodotesná a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 6-8 mm. Pre prístup slúži revízny komín o priemere 60 cm štandardnou výškou 25 cm, za príplatok až do 50cm výšky. Osadeniu a zásypu týchto prvkov je potrebné venovať značnú pozornosť. Pri nedodržaní správneho spôsobu osadenia môže dôjsť k vytlačeniu prvkov nahor, prípadne k deformácii plášťa, alebo celkovému poškodeniu pri používaní betonáže. Pri manipulácii za nízkych teplôt dbať na zvýšenú opatrnosť, výrobok je krehký, ak teploty klesajú výrazne pod bod mrazu .

Podmienky osadenia bez ďalšieho statického zabezpečenia:

Neprítomnosť výskytu podzemnej vody, taktiež väčšieho množstva povrchovej vody v prípade nepriepustného podložia . Neprítomnosť vysokého statického zaťaženia nadložných vrstiev (nádrže nie sú vhodné na osadenie do komunikácii a ciest bez dodatočného statického zabezpečenia. Postup pre osadenie do zaťažovaných plôch je uvedený v samostatnej časti.

Postup pri osadení:

• 1. Vykopeme stavebnú jamu. Rozmer výkopu je daný veľkosťou výrobku . Výkop bude minimálne o 90 cm väčší ako veľkosť produktu.

• 2. Na dno výkopu urobíme štrkopieskové lôžko (makadám 16/22) hrúbky minimálne 20cm, prípadne betónovú základovú dosku, z ohľadom na únosnosť podkladovej zeminy a hmotnosť plnej nádrže či šachty, s maximálnou odchýlkou roviny 5mm/m, s mierou zhutnenia podkladu 30MPa. Pod samotnú nádrž odporúčame osadiť pieskové lôžko na lepšie dosiahnutie rovnomerného zaťaženia zeminy na dno nádrže. Konštrukcia lôžka sa môže zmeniť v dôsledku neočakávaných geologických pomerov (napr. ak je nádrž aplikovaná v štrkovitej či piesčitej zemine, je možné vynechať štrkové či pieskové lôžko) tak sa len zhutni a vykoná betonáž o hrúbke 100mm z armovacou sieťou. Betón musí byť vyrovnaný .  

• 3. nádrž napustíme vodou do 1/3 a postupne do polovice prisypeme. Na obsypanie použijeme kamenivo s frakciou 4/8, 8/16. Následne nádrž napustíme do plna a zasypeme na celú výšku kamenivom, nie stavebnou suťou. 

• 4. realizujeme zasypanie nádrže nad úroveň jej hornej hrany podľa požiadaviek projektu. Výška zásypu by nemala prekročiť výšku revízneho vstupu. Po povrchu nehutníme v priestore bezprostredne nad nádržou.

• 5., v prípade ak násyp nad stropom je vyšší ako 30cm, ostatnú výšku nahradíme styrodurom alebo, ak bude nádrž osadená v zaťažovanej ploche (chodníky, cesty, parkoviská), je nutné realizovať železobetónovú stropnú dosku o hrúbke 200mm. Pred jej betonážou realizujeme podopretie stropu žumpy/ nádrže, min v 1/3 až 2/3 od okraja nádrže. Armovanie je nutné výstužou pri spodnom povrchu priemeru 10mm po cca. 150mm v oboch smeroch. Detaily armovania spracuje statik podľa veľkosti zaťaženia a požiadaviek projektu. 

Obetónovanie alebo iné statické zabezpečenie nádrže je nutné v prípade ak:

• 1.Hladina podzemnej vody môže vystúpiť nad dno osadenej nádrže.

2.Hladina vody môže vystúpiť nad dno osadenej nádrže vplyvom veľkého množstva povrchovej vody, v prípade nepriepustného, alebo málo priepustného podložia. Potrebné vytvoriť odvodňovací kanál do vsakovacej jamy, ktorá ma byť pod úrovňou dna nádrže. Na štrkopieskové dno vykonáme betonáž 100mm s armovaním (KARI sieť). Betón musí byť vyrovnaný.  Betonážou postupujeme až 20cm nad úroveň spodnej vody.

• 3. Pri veľkom statickom zaťažení (osadenie v prejazdných plochách, v blízkosti základov objektov, cestných komunikácii, v prípadoch veľkej hĺbky osadenia a pod.)

Obetónovanie nádrže, pokiaľ je stavebná jama veľká, môžeme urobiť tak, že po obvode nádrže vo vzdialenosti cca 150 mm sa obopne oceľová (KARI) sieť , na ktorej je prichytená PE fólia. Nádrž osadíme a plne napustíme vodou. Medzi nádrž a sieť z PE fóliou, postupne po vrstvách lejeme betón (max. 1m/deň). Pri veľkej záťaži na strop je nutné urobiť betónovú roznášaciu stropnú dosku a to z pevnej časti výkopu na pevnú časť. Prevedenie je nutné podľa zaťaženia konzultovať s projektantom.

Povinnosti prevádzkovateľa:

1.Prevádzkovateľ je povinný zamedziť, pokiaľ nie je konštrukcia obetónovaná, prejazdu vozidiel cez priestor osadenia, a minimálne dva metre od jeho okraja !  Nádrž musí ostať napustená vodou až do usadnutia obsypu - najmenej 2 mesiace. Ak ide o žumpu a je potrebné ju využívať ihneď, napustí sa do ¾ objemu (môže sa využívať iba ¼ nádrže to znamená odčerpávať sa môže iba ¼ až do úplného usadnutia obsypu !

2. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu osôb do nádrže, pokiaľ nie je vykonaná kompletná betonáž a betón nedosiahol dostatočnú pevnosť.

Skladovanie

V prípade dlhšieho skladovania pred osadením má byť konštrukcia chránená pred priamym slnečným žiarením a postavená na pevnej rovnej ploche, aby nedochádzalo k deformácii. 

Záručná doba je 24 mesiacov po odovzdaní odberateľovi . Pri osádzaní žumpy/nádrže, musí byť každý úkon fotografický zaznamenaný a uschovaný počas záručnej doby .